Založ si blog

Nová strana na Slovensku – hotová „kontrarevolúcia“ !

    Už aj v jednej zo slabších krajín EÚ, akým Slovensko je, začína občanom svitať, čo im hrozí od tzv. „sociálnych inžinierov“, etablovaných v súčasných parlamentných stranách na Slovensku.

Nová strana „PRIAMA DEMOKRACIA“, sa bude v roku 2016 uchádzať o priazeň slovenských voličov. Zatiaľ nemá žiadne preferencie, lebo agentúry ju neponúkajú v prieskumoch. Ale bude sa uchádzať o takú priazeň voličov, ktorá ich bude oprávňovať vstúpiť na pôdu slovenského parlamentu. Jej ambíciou je, získať takú silu a podporu, aby mohla odstrániť výhradnú moc politických strán v spravovaní štátu a spoločnosti.

    Mená zakladajúcich členov strany a tvorcovia jej programového manifestu, nie sú všeobecne známe osobnosti, ale sú to vzdelaní a rozhľadení ľudia z rôznych oblastí spoločnosti, s rôznym stupňom vzdelania a rôznych vekových kategórií. Sú to ľudia, ktorí citlivo vnímajú negatíva súčasného sociálno-ekonomického systému, vedia ich pomenovať a analyzovať a vedia tiež formulovať východiská, smerujúce k spravodlivej občianskej spoločnosti. Nestoja o členstvo verejne známych politikov, umelcov, celebrít a štedrých sponzorov, ktorí sú väčšinou servilní voči súčasnému systému.

Títo ľudia sú zo všetkých oblastí Slovenska. Spája ich nechuť k doterajšiemu fungovaniu politického systému a zjavná túžba po slobodnom a spravodlivom Slovensku a po priateľskej Európe.

Pozrime sa teda, čo ponúka a o čo sa zasadzuje „PRIAMA DEMOKRACIA“ :

A. Zasadzuje sa o nastolenie právneho štátu a demokracie.

Toto je základný a záväzný program.

– Presadzuje posilnenie priamej demokracie a demokratických občianskych práv. Chce zaviesť ľudové hlasovania a ľudové iniciatívy podľa švajčiarskeho vzoru. Predovšetkým bude riešiť spravodlivé zákony o referendách a o voľbách.

– Trvá na tom, aby bol bezvýhradne rešpektovaný právny štát.

– Štátne orgány nesmú samy, v jednotlivých prípadoch ignorovať zákony a zmluvy. Naopak, musia ich dodržiavať, čo do litery, aj čo do ich ducha.

– Konania každej slovenskej vlády, sú obmedzené medzinárodným právom, ústavou a európskymi zmluvami. Tieto právne dokumenty majú pre našu spoločnosť zásadný význam a treba ich striktne dodržiavať.

– Politické strany majú v rámci politického systému pôsobiť, ale nie ho ovládať.

– Presadzuje priamu demokraciu aj vo vnútri strany. Vôľu politických strán má určovať ľud, nie naopak.

– Poslanci Národnej rady SR musia venovať celé pracovné úsilie práci v parlamente. Platené vedľajšie činnosti nesmú spôsobovať újmu poslaneckému mandátu.

– Štátni úradníci musia niesť riziká za svoje rozhodnutia a byť za ne trestno-právne zodpovední.

– Je za to, aby vo verejnej diskusii otvorene zaznievali aj nekonvenčné názory, pokiaľ nie sú v rozpore s ústavnými hodnotami.

B. Ponúka občanom námety pre ich slobodné rozhodnutia :

Je to otvorený súbor námetov, ktoré bude občanom ponúkať podľa princípu, že každá myšlienka si sama musí nájsť svoju väčšinu, aby mohla byť realizovateľná.

1. Menová politika.

– Organizované rozpustenie euorozóny, lebo Slovensku škodí tým, že obmedzuje suverenitu rozhodovania o vnútorných sociálno-ekonomických otázkach štátu.

– Znovuzavedenie slovenskej meny, alebo vytvorenie paralelnej slovenskej meny pre pokrytie deficitu peňazí pre zabezpečenie platenej práce pre všetkých občanov Slovenska.

– Znovuzavedenie slovenskej koruny, nesmie byť tabu.

– Zmenu európskych zmlúv tak, aby sa každému štátu umožnilo odstúpiť od eura.

– Občania Slovenska musia mať možnosť demokraticky rozhodnúť o mene vo svojom štáte.

– Chce, aby si Slovensko vynútilo právo vystúpiť z eurozóny tak, že svojím vetom zablokuje poskytovanie ďalších podporných úverov v rámci európskeho stabilizačného mechanizmu.

– Náklady tzv. záchrannej politiky nesmú niesť daňoví poplatníci. Tými, ktorí majú prospech z tejto politiky, sú banky, hedgeové investičné fondy a veľkí súkromní investori, ktorí predovšetkým musia za ňu niesť zodpovednosť.

– Beznádejne zadĺžené štáty musia byť jednorázovo oddĺžené.

– V dlhovej kríze musia banky samy znášať svoje straty, alebo majú byť stabilizované na úkor svojich veľkých súkromných veriteľov.

– Zlou finančnou a bankovou politikou spôsobovaná inflácia, nesmie pohlcovať všetky úspory občanov.

2. Európska politika.

– Chce Európu suverénnych štátov, so spoločným vnútorným trhom a voľným pohybom ľudí.

– Chce spoločne žiť v priateľstve a dobrom susedstve.

– Trvá na neobmedzenom práve národných parlamentov na tvorbu národných rozpočtov.

– Odmieta prerozdeľovaciu úniu, ako aj centralizovaný európsky štát.

– Zákonodárne kompetencie presunú späť na národné parlamenty.

– Chce takú reformu Európskej únie, ktorá odbúra bruselskú byrokraciu a prispeje k transparentnosti a priblíženiu politiky občanom, lebo Európsky parlament pri kontrole Bruselu zlyhal.

3. Štátne financie a dane.

– Trvá na dodržiavaní dlhovej brzdy a aby sa znižovalo dlhové zaťaženie. Aj Slovensko má väčší štátny dlh, ako je zdravé.

– Vo finančnom plánovaní sa konečne musí brať ohľad na riziká ručenia za záväzky plynúce z európskej záchrannej politiky. V súčasnej dobe sa občanom vedome hádže piesok do očí.

– Požaduje drastické zjednodušenie daňových zákonov, a to na zavedením systému jedinej dane – dane za spotrebu. Občan musí rozumieť tomu, prečo sa platia dane, prečo v takej výške a musí mať možnosť rozhodovať o ich tvorbe a užití.

4. Dôchodkové poistenie a rodina.

– Eurokríza a spoločná európska mena, predlžovaním dôchodkového veku a minimálnymi úrokmi, ohrozuje všetky formy zaistenia na starobu. Dlhy z eurokrízy nesmú viesť k tomu, aby sa dôchodky riadili iba stavom štátnej pokladne.

– Požaduje zavedenie nepodmieneného základného príjmu pre každého občana a tým zrušenie všetkých druhov dôchodkov a podpôr.

– Dôchodkové a zdravotné poistenie stojí na hlinených nohách, lebo je bytostne viazané na neustály rast demografického vývoja. Tento negatívny efekt treba odstrániť poskytovaním nepodmieneného základného príjmu.

– Zrušiť všetky povinné sociálne a zdravotné poistenia, ako dôsledok zavedenia nepodmieneného základného príjmu a povinnej štátnej zdravotnej starostlivosti o občanov.

– Je za ochranu rodiny, ako zárodočnej bunky spoločnosti. Ochrana rodín je investíciou do našej spoločnej budúcnosti a podstatnou súčasťou všestranného rozvoja spoločnosti.

5. Výchova a vzdelávanie.

– Podporuje jednotné celoštátne štandardy vzdelania, založené na tých najlepších školských tradíciách Slovenska.

– Podporuje vzdelávanie, v ktorom kľúčovú rolu hrá rodina. Škôlky a školy pritom musia fungovať ako zmysluplný doplnok. Nič nie je pre našu budúcnosť dôležitejšie, ako výchova a vzdelanie našich detí.

– Za výchovu a vzdelanie svojich detí sú v prvom rade zodpovední rodičia. Štát im musí pomáhať pri plnení tejto úlohy. Možnosti vzdelávania malých detí majú byť prístupné, nezávisle na rodinných pomeroch.

– Chce vysoko kvalitný vysokoškolský systém, ktorý by študentom poskytol primerané možnosti, starostlivosť a podporu. Je tiež potrebné umožniť návrat k osvedčeným formám štátnych skúšok a udeľovania diplomov. Doslova inflačné rozširovanie vysokoškolských inštitúcií, vrátane udeľovania titulov, ide na úkor celkovej kvality vzdelávania.

6. Energetická politika.

– Požaduje stabilnú koncepciu energetickej politiky, zameranú na finančne únosnú energiu. Je neprijateľné, aby za bezhlavú a nekoncepčnú politiku vlády, museli pykať ľudia drasticky stúpajúcimi cenami.

– Požaduje zmenu zákona o energii z obnoviteľných zdrojov. Je asociálne financovať dotácie na slnečnú a veternú energiu prostredníctvom cien za elektrinu. Chce, aby sa dotácie na energiu z obnoviteľných zdrojov, financovali z daňových príjmov štátu. Musí byť zrejmé, ako silno je ten-ktorý druh energie dotovaný.

– Chce, aby sa už vybudovaná energetická základňa a jej potenciál naplno využil a nepodliehal politickým rozhodnutiam, diktovaným zo zahraničia.

– V súvislosti s rozhodujúcimi základnými zdrojmi na výrobu elektriny a tepla, treba zhodnotiť potenciál vlastných palivových zdrojov skôr, ako by sa malo rozhodnúť o ich prípadnej likvidácii.

– Základné prostriedky na výrobu a dodávku energií pre občanov majú byť celospoločenským vlastníctvom a prevádzkovať by sa mali ako neziskové organizácie.

7. Potravinová sebestačnosť.

– Slovensko je krajina so všetkými atribútmi pre možnosť zabezpečenia vlastnej potravinovej sebestačnosti, aj s potenciálom vývozu vyrobených prebytkov.

– Požaduje ochranu nášho pôdneho, lesného a vodného fondu tak, aby sa tieto prostriedky nedostali do rúk zahraničným fyzickým, či právnickým osobám.

– Nepripustiť privatizáciu zdrojov pitnej a minerálnych vôd, ktoré musia byť celospoločenským vlastníctvom.

– Ochrániť domácich výrobcov potravín pred nekalou konkurenciou zo zahraničia.

8. Ekonomická demokracia.

– Je proti povyšovaniu kapitalistického spôsobu podnikania na kapitalistický spoločenský systém.

– Je za umožnenie aj iných foriem podnikania, ako je družstevníctvo, zamestnanecké spoločnosti, štátne a obecné podniky a to, na rovnoprávnych princípoch s kapitalistickými formami podnikania.

– Je za rovnoprávny prístup k peniazom pre každého, kto to potrebuje, na princípoch bezúročných štátnych úverov a pôžičiek, ako fyzickým osobám, tak aj právnickým.

– Štátne a obecné podniky, ktoré sú zriaďované a prevádzkované z verejných prostriedkov, musia fungovať, ako neziskové organizácie.

Nepodmienený základný príjem, versus Odvodový bonus.

12.08.2013

....alebo, "Sulík, versus Karácsony" Strana SaS má vo svojom programe zavedenie odvodového bonusu (OB). Richard Sulík, 12.02.2007 dal blog na tému odvodového bonusu. Z pohľadu dnešného stavu viac »

Minimálna mzda – znovu omieľaná téma !

12.08.2013

Prečo by mala vláda regulovať minimálnu mzdu ? Vláda pravidelne navrhuje zvýšenie minimálnej mzdy, čo sa žiaľ aj pravidelne realizuje. Nenahovárajme si, že motívom pre ňu je zvyšovanie viac »

Nepodmienený základný príjem – niet sa čoho obávať !

12.08.2013

Aj na Slovensku sa už formujú politické sily, napríklad strana PRIAMA DEMOKRACIA, ktoré majú vo svojich programoch, okrem zavedenia priamej demokracie "švajčiarskeho typu", aj zavedenie nepodmieneného viac »

Ruský bombardér Tupolev Tu-160

Rusko na cvičenie vo Venezuele 'priletelo' s najväčšími bombardérmi sveta

10.12.2018 22:20

Na medzinárodnom letisku v Caracase pristáli aj ďalšie ruské stroje.

macron

Macron reaguje na nepokoje. Minimálna mzda sa zvýši o 100 eur

10.12.2018 21:44

Je to prezidentov najväčší ústupok smerom k požiadavkám protestujúcich z hnutia tzv. žltých viest.

Taliansko OBSE ministri zasadnutie Lajčák

V Bruseli sa pre kerčský incident spomínajú aj protiruské sankcie

10.12.2018 19:28

Podľa ministra Lajčáka Rada ministrov zdôraznila plnú podporu zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny.

Karácsony Gabriel

Štatistiky blogu

Počet článkov: 6
Celková čítanosť: 19098x
Priemerná čítanosť článkov: 3183x

Autor blogu

Kategórie

Archív